โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)

             กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๖ ได้ดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้
             ๑๒ มิ.ย.๕๕ เปิดการดำเนินงานโครงการที่โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สอนนักเรียนชั้น ป.๖ จำนวน ๓๐ คน
             ๑๓ มิ.ย.๕๕ เปิดการดำเนินงานโครงการที่โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สอนนักเรียนชั้น ป.๔ - ป.๖ จำนวน ๒๒ คน                     

         วัตถุประสงค์
          ๑.  เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน
            ๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง และการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
            ๓. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
          วิธีการดำเนินการ
          ๑. ตำรวจ/วิทยากร D.A.R.E. ประสานกับผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตนำโครงการฯ เข้าสอนให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งจัดแผนการสอน ตามโตรงการฯ รวม ๑๓ ชั่วโมง   โดยปรากฏ วัน เวลา ที่จะเข้าสอน อย่างชัดเจน และให้สามารถดำเนินการตามแผนการสอน และปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากต้นสังกัดได้ตามปกติ
            ๒. ตำรวจ/วิทยากร D.A.R.E. ดำเนินการสอนตามแผนการสอน ทั้งนี้ให้จัดทำ สมุดบันทึกการสอนทุกครั้งที่เข้าทำการสอน โดยให้ปรากฏความเห็น พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ประจำวิชา หรืออาจารย์ประจำชั้นที่ได้เข้าทำการสอนในแต่ละชั่วโมงด้วย